แจ้งเคลม ประกันภัยอัคคีภัย

1.ข้อมูลเบื้องต้น

2.รายละเอียดของการสูญเสียหรือความเสียหาย

3.รายละเอียดของทรัพย์สิน

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่มีการสูญเสียหรือความเสียหาย

5. รายละเอียดของคู่กรณี (หากมี)

6. เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ที่จะอัพโหลดต้องไม่เกิน 6MB. และต้องเป็นไฟล์ jpg, gif, png, pdf, dox, docx, xls, xlsx เท่านั้น

หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัย
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ภาพถ่ายความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
สำเนาใบแจ้งความเพื่อดำเนินคดี (ในกรณีเหตุโจรกรรม/ได้รับความเสียหายจากบุคคลภายนอก)
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ใบเสนอราคาการซ่อมแซม
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
สำเนาทะเบียนบ้าน
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสารอื่นๆ
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร

ใส่ตัวอักษรที่แสดงด้านบนให้ถูกต้อง

7. เงื่อนไข/ข้อตกลง

ข้าพเจ้าตกลงว่าบรรดาการกระทำต่าง ๆ ที่ทำขึ้นบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกอย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
** ข้อควรระวัง : การเจตนาทำให้ทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเกิดความเสียหายและการแจ้งเรียกร้องประกันภัยเป็นเท็จ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา