แจ้งเคลม ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

1.ข้อมูลเบื้องต้น

SHIPPOP Other

2.รายละเอียดของการสูญเสียหรือความเสียหาย

เรือ รถบรรทุก รถไฟ เครื่องบิน อื่นๆ

FOB CIF C&F Ex-Work อื่นๆ
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่

3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นๆ

ใช่ ไม่ใช่

4. การไล่เบี้ย

ใช่ ไม่ใช่

5. เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ที่จะอัพโหลดต้องไม่เกิน 6MB. และต้องเป็นไฟล์ jpg, gif, png, pdf, dox, docx, xls, xlsx เท่านั้น

หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ขนส่งและตัวแทนผุ้ขนส่ง
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
กรมธรรม์ประกันภัย
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
สำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice and Packing List)
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
สำเนาใบตราส่ง (Bill of Lading)
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ใบขนสินค้าขาเข้า/ออก
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
สำเนารายงานความเสียหายจากท่าเรือ (wharf survey note)
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ใบตรวจรับสภาพตู้สินค้าขาเข้า/ออก
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
หลักฐานการลงบันทึกประจำวัน
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสารอื่นๆ
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร

ใส่ตัวอักษรที่แสดงด้านบนให้ถูกต้อง

6. เงื่อนไข/ข้อตกลง

ข้าพเจ้าตกลงว่าบรรดาการกระทำต่าง ๆ ที่ทำขึ้นบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกอย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
** ข้อควรระวัง : การเจตนาทำให้ทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเกิดความเสียหายและการแจ้งเรียกร้องประกันภัยเป็นเท็จ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา