แจ้งเคลม ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Gojek)

1.ข้อมูลเบื้องต้น

2.รายละเอียดของการสูญเสียหรือความเสียหาย

3. เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ที่จะอัพโหลดต้องไม่เกิน 6MB. และต้องเป็นไฟล์ jpg, gif, png, pdf, dox, docx, xls, xlsx เท่านั้น

ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร
ยกเลิกการอัพโหลดเอกสาร

ใส่ตัวอักษรที่แสดงด้านบนให้ถูกต้อง

6. เงื่อนไข/ข้อตกลง

ข้าพเจ้าตกลงว่าบรรดาการกระทำต่าง ๆ ที่ทำขึ้นบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกอย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
** ข้อควรระวัง : การเจตนาทำให้ทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเกิดความเสียหายและการแจ้งเรียกร้องประกันภัยเป็นเท็จ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา